דירה בהגרלה – יתרונות רכישה במחיר למשתכן

מפתח הפלא - מכוונים להצלחה שלך - דירה בהגרלה – יתרונות רכישה במחיר למשתכן

תוכנית מחיר למשתכן היתה בשנים האחרונות התקווה הגדולה של זוגות צעירים לזכות בדירה חדשה במחירים אטרקטיביים. משרד השיכון מחדד ומדייק את התוכנית כל העת במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים. לאחרונה עברה התוכנית כמה שיפורים ואף הוענק לה שם חדש 'דיור במחיר מופחת'.

מי זכאי לקחת חלק במועמדות להגרלת התוכנית?
באופן עקרוני תוכנית מחיר למשתכן מיועדת ככלל לחסרי דירה, אך גם למשפרי דיור. בהתאם לקריטריונים שקבעה המדינה.
חסרי דירה

 • כאלה שאין ולא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה (יותר משליש דירה, במצטבר) בדירה ב-3 השנים האחרונות
 • כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-3 השנים האחרונות
 • כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי
 • כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה
 • כאלה שאין להם מעל שליש זכויות בקרקע המיועדת למגורים (ולא לחקלאות) במצטבר וניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע
 • בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.

משפרי דיור
מתוקף החלטת מועצת רמ"י מס' 1508 מיום 10.5.2017 נפתחה תכנית מחיר למשתכן גם למשפרי דיור שהם:

 • אנשים אשר שבבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן. 
  בני זוג ייחשבו משפרי דיור, גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן.
 • כאלה שבבעלותם כיום יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים. בני זוג ייחשבו משפרי דיור גם אם בבעלות רק אחד מהם יותר משליש קרקע המיועדת למגורים.
 • משפר דיור נדרש למכור את הנכס שבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכנית מחיר למשתכן, ולא יוכל לרכוש דירה נוספת בטרם מכירת הדירה.

מי שזכה בהגרלה חייב להעמיד את המימון אשר ברוב המקרים הוא פנייה לנטילת משכנתא מגורמי מימון. המדינה מעניקה הקלות בתוכניות מטעמה. 
על פי הנחיות בנק ישראל, שיעור המימון של המשכנתא לא יעלה על 75% ממחיר הדירה. המשכנתא כוללת את המשכנתא הניתנת לזכאים (כולל מענקים מותנים), וכן הלוואות משלימות ממקורות הבנקים.
אולם, באישור של בנק ישראל, הזכאים בתוכניות רשאים לקבל משכנתא בשיעור גבוה יותר מכללים אלה, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה. הגובה המרבי של המשכנתא ייקבע לפי שווי השוק של הדירה (שייקבע בהערכת שמאי) ולא לפי מחיר רכישתה. הקלה זו מאפשרת שיעור מימון גבוה יותר מ-75% מהתשלום עבור  הדירה הנרכשת.
ההקלה מותנית בכך שהזכאים ישלמו לפני קבלת המשכנתא 100,000 ש"ח לפחות כהון עצמי, ובתנאי ששווי הדירה לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.
במקרה שבו הערכת השמאי עולה על 1.8 מיליון ש"ח, יעמוד שווי הנכס לצורך חישוב תקרת המשכנתא על 1.8 מיליון ש"ח או על מחיר הרכישה, הגבוה מבניהם.
בנק ישראל אישר הקלות לזכאים הרוכשים את דירותיהם במסגרת תוכניות ממשלתיות לרבות תוכנית 'דיור במחיר מופחת'. וניתן לקבל  הטבה בקבלת משכנתא של 90% מגובה הדירה.  (שהם 75% מערך הדירה בשוק החופשי).
אם אתם זקוקים לליווי בתהליך המימון או ההגרלה

נשמח לעמוד לרשותכם
צוות מפתח הפלא